Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης

Για την χορήγηση της οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν την αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ:
https://www.efka.gov.gr


στην επιλογή Ασφαλισμένοι → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων → Έκδοση ΕΚΑΑ ή στο                        https://www.efka.gov.gr/el/eyropaike-karta-asphalises-astheneias-ekaa

Κατά την καταχώριση της αίτησης:

  • Αν η αίτηση αφορά τον άμεσα ασφαλισμένο, στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλέξουν «Άμεσα ασφαλισμένος». 
  • Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τον έμμεσα ασφαλισμένο (προστατευόμενο μέλος), στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλέξουν «Έμμεσα  ασφαλισμένος» και εν συνεχεία να καταχωρήσουν τον ΑΜΚΑ και τα λατινικά στοιχεία του ονοματεπωνύμου του έμμεσα ασφαλισμένου. 

Με την υποβολή της αίτησης, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εκτυπώνουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και στη συνέχεια θα λαμβάνουν ταχυδρομικά την κάρτα στη διεύθυνση τους.

Μέσα σε 5-10 (το αργότερο) εργάσιμες ημέρες ο αιτών θα παραλάβει την ΕΚΑΑ στην Διεύθυνση κατοικίας που δήλωσε κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο διαδίκτυο,οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ μπορούν να μεταβούν και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας