Χρηματικά Βραβεία αριστευσάντων τέκνων εν ενεργεία, συνταξιούχων & αποβιωσάντων συναδέλφων

Χρηματικά Βραβεία αριστευσάντων τέκνων εν ενεργεία, συνταξιούχων & αποβιωσάντων συναδέλφων.

Σας παρουσιάζουμε περιεκτικά τα πιο σημαντικά και απαραίτητα σημεία που αφορούν Χρηματικά βραβεία για παιδιά εν ενεργεία, συνταξιούχων ή αποβιωσάντων συναδέλφων του Οργανισμού.

1. Τα ποσά των χρηματικών βραβείων που καταβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του νέου Γ.Κ.Π-ΟΤΕ, είναι, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, τα παρακάτω:

α.Ανώτατη Εκπαίδευση:

– απόκτηση πτυχίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 400 ΕΥΡΩ

– απόκτηση πτυχίου με «Λ.ΚΑΛΩΣ» 250 ΕΥΡΩ

β.Ανώτερη Εκπαίδευση:

απόκτησηπτυχίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 300 ΕΥΡΩ

– απόκτηση πτυχίου με «Λ.ΚΑΛΩΣ» 180 ΕΥΡΩ

γ. Μέση Εκπαίδευση :

– Απολυτήριο Λυκείου με «ΑΡΙΣΤΑ» 200 ΕΥΡΩ

– Ενδεικτικό Α΄ και Β΄ τάξεως Λυκείου με «ΑΡΙΣΤΑ» 160 ΕΥΡΩ

– Απολυτήριο Γυμνασίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 120 ΕΥΡΩ

– Ενδεικτικό Α΄ και Β΄ τάξεως Γυμνασίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 80 ΕΥΡΩ

  1. Τα χρηματικά αυτά βραβεία χορηγούνται στους μαθητές και σπουδαστές, που είναι παιδιά του εν ενεργεία, συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος προσωπικού του Οργανισμού, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 27 έτος της ηλικίας τους και διακρίνονται κατά την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και σε άλλες Σχολές που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμες προς αυτές.

3. Τα αυτά χρηματικά βραβεία απονέμονται και στους μαθητές που φοιτούν σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στέλνουν στο email myhr@otegroup.gr

της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΤΕ τα εξής δικαιολογητικά:

  • Σχετική Αίτηση – Δήλωση με πλήρη στοιχεία

  • Αποδεικτικό στοιχείο σπουδών πρωτόγραφο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από Δημόσια αρχή, για μαθητές Β’ Εκπαίδευσης

  • Πτυχίο ή αντίγραφο αυτού θεωρημένο από Δημόσια αρχή για σπουδαστές ή φοιτητές Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι

  • ΙΒΑΝ Τραπέζης για κατάθεση των χρημάτων.

5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά για την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες, για μεν τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου του χρόνου απόκτησης του σχετικού αποδεικτικού σπουδών, για δε τους σπουδαστές Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του επομένου από το χρόνο απόκτησης του τίτλου σπουδών έτους.